Truck Doprava zadarmo pri objednávke nad 250 €*
|

GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl. 13-14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR”)

 

(1) Táto informácia o spracúvaní osobných údajov sa týka a je určená fyzickým osobám – kupujúcim, ktorí si objednajú fotoprodukty v internetovom obchode na stránke www.fotocopy.sk (ďalej len „e-shop“) (ďalej len „zákazníci e-shopu“) a iným dotknutým osobám, ktoré prichádzajú do kontaktu s e-shopom inou formou – odberatelia newslettra, adresáti doručovanej zásielky a pod.

 

(2) PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Prevádzkovateľom osobných údajov je predávajúci a prevádzkovateľ e-shopu, ktorým je spoločnosť Copy.sk, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 47 182 393, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 90092/B (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „my“).

 

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky ohľadom informácii tu uvedených alebo spôsobu akých nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, prípadne považujete spracúvanie Vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás kontaktovať:

Copy.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava

telefón: +421 903 477 477
email: info@fotocopy.sk

 

(3) OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME A ICH ZDROJ

Na účely uvedené nižšie spracúvame bežné osobné údaje, t.j. štandardnú kategóriu osobných údajov – v závislosti od účelu spracúvania to môžu byť identifikačné a kontaktné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo), platobné údaje, fotografie, prípadne iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Ak ste zákazníkom e-shopu, osobné údaje získavame priamo od Vás. Ak nie ste zákazníkom e-shopu Vaše osobné údaje sme získali od inej osoby (napr. ak zákazník e-shopu určí na doručenie zásielky alebo kontakt inú osobu).

 

(4) ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe príslušnom v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania a po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania; po dosiahnutí účelu sa osobné údaje spracúvajú len na účely plnenia povinností podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

 

Spracúvanie osobných údajov prebieha najmä na účely:

 

A) objednávka tovaru/služieb; právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníkov e-shopu je kúpna zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); právnym základom na spracúvanie osobných údajov iných dotknutých osôb ako zákazníkov e-shopu (napr. adresát doručovanej zásielky, príp. iná kontaktná osoba) je oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v účele plneniť zmluvu medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a zákazníkom e-shopu ako kupujúcim. Poskytnutie osobných údajov je na účely objednávky tovaru/služieb nevyhnutné, inak nemôže byť objednávka vybavená. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu prevádzkovateľa a zákazníka e-shopu a plynutia premlčacích lehôt. Osobné údaje môžeme poskytnúť našim sprostredkovateľom podľa čl. 28 GDPR (napr. účtovníci), nezávislým poskytovateľom služieb, ktorých využívame pri výkone našich činností (napr. kuriéri/doručovateľské spoločnosti) a bankám vykonávajúcim platobné operácie;

B) užívateľský účet (registrácia); právnym základom spracúvania je súhlas zákazníka podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas je možné kedykoľvek ODVOLAŤ písomne alebo e-mailom na vyššie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred týmto odvolaním. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a jeho neudelenie alebo odvolanie nemá pre Vás žiadne negatívne dôsledky. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania účelu, t.j. vykonávanie činnosti, v rámci ktorej sa poskytuje možnosť registrácie, resp. do odvolania Vášho súhlasu;

 

C) marketingová komunikácia so zákazníkom e-shopu (napr. zasielanie newslettera, iné formy priameho marketingu, a pod.); právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; oprávneným záujmom je (i) záujem prevádzkovateľa informovať zákazníka o novom tovare, službách a akciách e-shopu s cieľom podporiť ich predajnosť a (ii) podpora aktivít prevádzkovateľa a e-shopu. Voči spracúvaniu Vašich údajov na účel priamemu marketingu máte PRÁVO NAMIETAŤ, ktoré budeme bez výhrad rešpektovať a  z odberu správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom na to určeného odkazu uvedeného v každej zaslanej správe. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania účelu, t.j. vykonávanie činnosti, v rámci ktorej sa vykonáva marketing, resp. do uplatnenia Vašej námietky. Prevádzkovateľ využíva pre marketingovú komunikáciu službu Mailchimp, ktorej poskytovateľom je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA. Informácie o spracúvaní osobných údajov službou MailChimp sú dostupné na https://mailchimp.com/legal;

 

D) marketingová komunikácia s dotknutou osobou bez predchádzajúceho zákazníckeho vzťahu; právnym základom spracúvania je predchádzajúci súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas je možné kedykoľvek ODVOLAŤ prostredníctvom na to určeného odkazu uvedeného v každej zaslanej správe, príp. písomne alebo e-mailom na vyššie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred týmto odvolaním. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a jeho neudelenie alebo odvolanie nemá pre Vás žiadne negatívne dôsledky. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania účelu, t.j. vykonávanie činnosti, v rámci ktorej sa vykonáva marketing, resp. do odvolania Vášho súhlasu. Prevádzkovateľ využíva pre marketingovú komunikáciu službu Mailchimp, ktorej poskytovateľom je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA. Informácie o spracúvaní osobných údajov službou MailChimp sú dostupné na https://mailchimp.com/legal;

 

E) spotrebiteľská súťaž; právnym základom spracúvania je súhlas zákazníka/dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas je možné kedykoľvek ODVOLAŤ písomne alebo e-mailom na vyššie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred týmto odvolaním. Poskytnutie osobných údajov pre účely súťaže je dobrovoľné, avšak súhlas účastníka súťaže so spracovaním jeho osobných údajov na účel súťaže je podmienkou účasti v súťaži. Neposkytnutie osobných údajov na účel súťaže má za následok nemožnosť sa jej zúčastniť. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania súťaže, resp. do odvolania Vášho súhlasu. Osobné údaje môžeme poskytnúť našim sprostredkovateľom podľa čl. 28 GDPR (napr. účtovníci) a partnerom/sponzorom súťaží;

 

F) plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. spracovanie účtovných dokladov, správa registratúry a pod.); právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností uvedených v osobitných predpisoch podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Osobné údaje spracúvame po dobu zákonných retenčných lehôt. Osobné údaje môžeme poskytnúť sprostredkovateľom podľa čl. 28 GDPR (napr. účtovníci), štátnym orgánom, nezávislým poskytovateľom služieb, ktorých účelom je poskytovanie podpory prevádzkovateľa pri výkone činností vyplývajúcich z predmetu podnikania (napr. právni a daňoví poradcovia). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie povinností prevádzkovateľa.

 

(5) PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje poskytujeme v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre konkrétneho príjemcu.

 

Vaše osobné údaje zdieľame s osobami, ktorých služby využívame alebo s nimi spolupracujeme pri našich činnostiach, a to v závislosti od účelu spracúvaniu. Môže ísť o sprostredkovateľov (napr. účtovníci), nezávislých poskytovateľov služieb (napr. daňoví a právni poradcovia, banky, poskytovatelia online marketingových platforiem) a iné subjekty pri plnení našich zákonných povinností. Prístup k osobným údajom môže byť tiež umožnený poskytovateľom IT služieb, pokiaľ je to na výkon ich služieb pre prevádzkovateľa potrebné.

 

(6) PRENOS MIMO EÚ/EHP

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie okrem prípadu, kedy sú Vaše údaje (výlučne e-mailová adresa) spracúvané na účely marketingovej komunikácie - osobné údaje sú v danom prípade predmetom cezhraničného prenosu do USA, a to poskytovateľovi služby Mailchimp - spoločnosti The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA (https://mailchimp.com/legal/).

 

(7) AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 

(8) VAŠE PRÁVA

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte nasledovné práva, ktoré u nás môžete uplatniť písomne alebo e-mailom na vyššie uvedené kontaktné údaje:

 

   a) právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – máte právo požadovať informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame a vyžiadať si kópiu osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii. Osobné údaje Vám poskytneme vo väčšine prípadov v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, poskytneme Vám ich v bežne používanej elektronickej podobe (pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia);

   b) právo na opravu osobných údajov – staráme sa o zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Pokiaľ sa domnievate, že máme o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo požadovať od nás ich opravu príp. doplnenie;

   c) právo na vymazanie osobných údajov – v určitých prípadoch máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov (napríklad, ak Vaše osobné údaje už viac nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali). Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť;

   d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – v určitých prípadoch máte právo nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje (napríklad, keď sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nesprávne alebo keď si myslíte, že na účely spracúvania už Vaše osobné údaje nepotrebujeme);

   e) právo na prenosnosť svojich osobných údajov – máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Toto právo sa však vzťahuje len na prípady, ak Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane (nie manuálne) a na právnom základe, ktorým je Váš súhlas alebo zmluva, ktorej ste jednou zo zmluvných strán;

   f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (ak je právnym základom náš oprávnený záujem alebo záujem tretej strany) – v prípade, ak podáte námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie a my nebudeme mať prevažujúci oprávnený dôvod na spracúvanie, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať;

   g) právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je právnym základom Váš súhlas) – súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Môžete tak urobiť písomne, e-mailom, prípadne telefonicky na vyššie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

 

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov bolo v rozpore právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: www.dataprotection.gov.sk.

 

Túto informáciu môžeme kedykoľvek upraviť. O zmenách budeme informovať na našej webovej stránke.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2020.